неделя, 24 май 2015 г.

Образуване и отделяне на нектар от цветовете на растенията


Нектарът е воден разтвор от захароза, фруктоза, глюкоза и в по-малки количества още редица други захари. В неговия състав влизат още декстрини, органични киселини, етерични масла, азотни и минерални съединения и др.
Основната маса на нектара се състои от въглехидрати концентрацията на които се движи в изключително широки граници - от 5-10 до 75-85%, но често бива около 40-50%. Нектар с ниска захарна концентрация пчелите събират неохотно, тъй като неговото събиране, пренасяне и преработване в мед са свързани с голям разход на енергия. Пчелите събират неохотно и много концентрирания нектар. Най-охотно и бързо събират нектар и захарен разтвор с концентрация около 50-55%.
При повечето цветоносни растения нектарът се отделя от нектарниците. Те се състоят от малки паренхимни клекти с тънки, нежни стени, покрити с епидермис. Нектарниците са разположени обикновено по цветовете, и то най-често при основата на плодника и тичинките, в удебеления на чашелистчетата или венчелистчетата и се наричат цветни нектарници за разлика от разположените по други части на растенията, като дръжки на листата, прилистници, прицветннци, пъпки и др., които се наричат извънцветни нектарници. Формата, месторазположението и броят на нектарниците са постоянни признаци на отделните медоносни растения. Количеството на отделяния нектар зависи от големината на нектарниците, но то не винаги е в зависимост от големината на цветовете. Така например има растения с много малки цветове, но благодарение на големите нектарници те отделят и голямо количество нектар.

Фактори, влияещи върху нектароотделянето
Отделянето на нектар от цветовете на медоносните растения зависи от географското положение и надморската височина на района, от характера на метеорологичните условия през периода на цъфтежа на медоносните растения, от равнището на агротехниката, сортовите особености и много други.
Географски условия
Установено, че нектаропродуктивността на едно и също медоносно растение е различна в зависимост от това, дали е на юг или на север.
Нектароотделянето на растенията се повишава и в зависимост от надморската височина, което качество се предава и в поколенията. Например при изследване на двадесет сорта червена детелина, отглеждани при едни и същи условия, сортовете, получени от северни и планински райони, са имали по-голяма нектаропродуктивност. Тази закономерност в основни насоки съвпада и с разкритата закономерност за медопродуктивността на пчелните семейства в зависимост от географската ширина.
Метеорологични условия
Метеорологичните условия оказват силно влияние върху отделянето на нектар от цветовете на растенията. Минималната температура, при която повечето растения започват да отделят нектар, е около 10-12°С, а най- благоприятната е от 16 до 25°С. За различните видове растения и сортове оптималните температури са твърде различни и се намират в тясна връзка с влиянието и на редица други фактори.
Сухите ветрове в съчетание с висока температура и ниска относителна влажност на въздуха предизвикват не само рязко намаляване на отделянето на нектар от цветовете на растенията, но довеждат и до деформация на нектарниците. При подобни условия концентрацията на захарите в нектара се повишава много и пчелите не могат да го събират. Оптималната за нектароотделяне относителна влажност на въздуха за повечето растения се движи между 60 и 80%.
Слънчевото греене спомага за увеличаване на нектароотделянето на повечето растения, тъй като то е пряко свързано с асимилацията. Някои растения обаче отделят по-интензивно нектар в облачно време, което може да се обясни със специфичните реакции и изисквания на отделните видове.
Влияние на торенето върху нектароотделянето на растенията
Калиевите и фосфорните торове засилват развитието на генеративните органи и допринасят за повишаване на отделянето на нектар от цветовете на растенията. Азотните торове при богати почви, в по-големи дози и късни срокове на внасяне най-често не оказват съществено влияние върху нектароотделянето, но на бедни почви и своевременно внасяне при добро овлажняване значително повишават нектароотделянето и добива на семена при повечето медоносни култури. Положително влияние върху нектароотделянето на цветовете на растенията оказват и микроелементите.
Влияние на поливането върху отделянето на нектар от цветовете на растенията
При редица растения голямо влияние върху нектароотделянето оказва поливането, особено в засушливите райони. То води до увеличаване на нектароотделянето на цветовете от 15-20% до 3-7 и повече пъти.
Влияние на сорта
Установено, че при различни култури отделяне на нектар от цветовете се движи в твърде широки граници, което е специфична особеност на отделните сортове, Някои сортове от една и съща култура отделят 10-55 пъти по-голямо количество нектар от други. При това колкото в по-голяма степен е изразена самостерилността на даден сорт, толкова нектароотделянето е по-интензивно, което се обяснява с необходимостта да се привличат насекомите и да се осигурява кръстосаното опрашване. Едновременно с това колкото по-голямо е количеството нектар, което отделят цветовете на ентомофилните култури, толкова по-големи са добивите на семена от тях.

При създаването на нови сортове от ентомофилни култури наред с другите качества те трябва да имат и голяма нектаропродуктивност, за да се осигури тяхното интензивно посещение от пчелите и да се гарантира по-пълноценно кръстосано опрашване на цветовете. По този начин по-пълно ще се задоволяват интересите на растениевъдството, а едновременно с това ще се създаде и по-богата медоносна база за пчелите.

0 коментара:

Публикуване на коментар